Ochrona Prawna Firm i Przedsiębiorców

Korzystanie z prawnika dla wielu przedsiębiorców jawi się jako ostateczność, a stała obsługa utożsamiana jest jedynie z wielkimi korporacjami. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest brak świadomości w zakresie zagrożeń jakie płyną z braku stałej, profesjonalnej reprezentacji interesów przedsiębiorcy przez podmioty świadczące usługi prawne.

8 zagrożeń w przypadku braku ochrony prawnej firmy

 

Jeśli twoja firma rozwija się, zapewne pojawiają się nowi kontrahenci, masz możliwość zatrudnienia dodatkowych pracowników, zakupu nowych sprzętów i pojazdów.  Ale czy każdy kontrahent jest rzetelny a pracownik uczciwy? A może pojawia się okazja zawarcia umowy o współpracę, ale czy jest ona dla Ciebie korzystna? Czy nie ma w niej kruczków prawnych? Zapoznaj się z podstawowymi zagrożeniami, jakie niesie za sobą brak stałej obsługi prawnej.

  1. Windykacja i monitoring płatności

ochrona prawna firmSpóźniona płatność ze strony kontrahentów może powodować utratę płynności finansowej, problemy w wypłatach wynagrodzeń, aż po kłopoty z ubezpieczeniami społecznymi i podatkami. Ile razy irytowałeś się, że Twój stały kontrahent znów zalega z płatnościami? A może „odpuściłeś” należność, bo płatność nie była wysoka a koszty prawnika przekroczyłyby odzyskany dług? Pamiętaj, to była Twoja praca i Twoje pieniądze. Nie chcesz stracić kontrahenta – przystąp do negocjacji, zaproś do rozmów – pozwól profesjonalistom tak pokierować sytuacją, aby żaden z Was nie odniósł szkody. Nie dopłacaj – zapewnij sobie ochronę prawną za jedną stałą kwotę i zapewnij swojemu przedsiębiorstwu spokojny rozwój. W ramach stałej obsługi prawnej zapewnimy monitoring płatności należnych Ci kwot, skierujemy wezwania do kontrahenta. A jeśli to Ty chwilowo masz problemy z płatnościami na rzecz zleceniobiorców – przystąpimy w Twoim imieniu do negocjacji, zaoferujemy dogodne dla Ciebie terminy spłaty długu, bez narażania na ryzyko postępowań sądowych czy egzekucyjnych.

  1. Nie przepłacaj za pomoc prawnika

Uznając, że stała obsługa zarezerwowana jest tylko dla największych podmiotów, próbujesz działać po swojemu lub okazjonalnie korzystać z pomocy prawników, wydając przy tym nie małe pieniądze za każdą czynność „w potrzebie”? W rzeczywistości, nie mając stałej ochrony prawnej nie tylko – w chwili wystąpienia problemu – tracisz niemałe pieniądze chcąc rozwiązać sytuację, rozpraszasz własne działania na rzecz przedsiębiorstwa, osłabiając jego potencjał, ale osłabiasz też stabilność firmy – brak gwarancji ochrony prawnej zwiększa ryzyko w każdym aspekcie działania przedsiębiorstwa. Szczególny charakter i zawiłości wielu zagadnień nie sprzyja samodzielnemu rozwiązywaniu takich wątpliwości, a jedynie zwiększa ryzyko pomyłki, drobnego ale daleko idącego  w skutkach błędu. W sytuacji wymagającej szybkiej reakcji prawnej często działamy bez rozeznania, kierując się do prawnika, który akurat ma czas, niezależnie od stawek wynagrodzenia oraz tego, czy jest on specjalistą w danej dziedzinie, obsypujemy go stertą dokumentów. Może się jednak okazać, że pomoc prawnika, nie znającego specyfikacji twojej działalności, mimo najlepszej chęci pomocy, okaże się niewystarczająca.

Prowadząc przedsiębiorstwo i korzystając z doraźnej obsługi prawnej,  nie otrzymasz gwarancji, że sprawa zostanie załatwiona zgodnie z polityką Twojej firmy. Tylko stała współpraca, pozwoli kancelarii na zapoznanie się ze sprawami prowadzonymi przez przedsiębiorstwo. Da to możliwość wyboru sposobu działania, oraz wskaże najlepszą płaszczyznę współpracy, tak aby Twoje interesy zostały w sposób najbardziej kompleksowy zabezpieczone.

Stała obsługa prawna, za pomocą jednego telefonu, zapewnia dostęp do prawników z różnych dziedzin prawa, gwarantując Ci wachlarz specjalności na wypadek wystąpienia szeregu zdarzeń.

  1. Nieuczciwość kontrahentów i wadliwość umów

Prowadzenie działalności często wiąże się z koniecznością podejmowania szybkich i ryzykownych decyzji. To nie tylko problemy z uszkodzonym sprzętem, rosnącym VAT-em czy zaległościami z tytułu najmu. To często problem analizy kluczowego kontraktu czy nowej oferty, umowy handlowej, przedwstępnej czy oceny zawiłości umowy leasingowej. Chcesz zmienić zakres działalności przedsiębiorstwa, założyć Spółkę, zaproponować kontrahentowi umowę idealnie dostosowaną do Waszych potrzeb, a nie wzór pobrany z internetu, z którym nie wiadomo co zrobić? Nasza oferta jest dla Ciebie.

Umowy sporządzone w sposób przejrzysty i jasny, a w szczególności w sposób zabezpieczający istotne interesy Twojej firmy, przy jednoczesnym zachowaniu wymaganych norm oraz w zgodzie z przepisami pozwalają uchronić podmiot przed:

– nieuczciwym kontrahentem, próbującym poważyć wykonanie umowy

– instytucjami czuwającymi nad przestrzeganiem praw konsumentów

– fiskusem

Jeśli otrzymałeś umowę od kontrahenta, często nie znając zawiłości prawnych narażasz się nie tylko na ryzyko odpowiedzialności materialnej, niekorzystne dla Ciebie zapisy, ale i odpowiedzialność przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów – wiele z oferowanych bowiem wzorców umów, bez zbadania i dostosowania do określonej sytuacji prawnej, rodzi  ryzyko pojawienia się niedozwolonych klauzul umownych.

Na pewno na wyobraźnie działają wysokości kar naliczanych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – np. kara od 1000-1500 zł za niedozwoloną klauzule w regulaminie świadczenia usług lub umowie z klientem. Mając specjalistów, którzy na bieżąco analizują system ustaw regulujących ochronę konsumentów oraz rejestr klauzul niedozwolonych, sprawi, że będziesz posiadał komfort spokojnego prowadzenia interesów oraz ochronę przed poważnymi konsekwencjami.

  1. Własna odpowiedzialność majątkowa za niewypłacalność firmy

Brak możności kontaktu z prawnikiem w nieoczekiwanych sytuacjach może wywierać negatywne konsekwencje na różne sfery naszego życia. Wykonujemy różne zawody, jesteśmy stronami umów, klientami różnych instytucji, posiadamy nieruchomości. Wszystkie te relacje są uregulowane przez przepisy, które często są niejasne lub niezrozumiałe. Rodzi to dla nas bardzo duże ryzyko powstania problemów z prawem.

Czy wiesz, że prowadząc własną działalność gospodarczą jednoosobowo, lub jako wspólnik spółki cywilnej, za zobowiązania płynące z działalności odpowiadasz całym swoim majątkiem? A jeśli do tego pozostajesz w związku małżeńskim, a z małżonkiem łączy Cię wspólność majątkowa małżeńska – za błędy własnej działalności gospodarczej odpowiadacie również majątkiem wspólnym.  Stała obsługa prawna pozwoli zminimalizować ryzyko odpowiedzialności z majątku wspólnego, zabezpieczyć Ciebie i Twoją rodzinę przed zagrożeniami jakie niesie prowadzenie działalności. Ryzyko błędów przy działalności gospodarczej różnego rodzaju jest nieuniknione, jednak stały dostęp do prawnika pozwoli na szybką reakcję aby ochronić Twoich najbliższych.

  1. Nierówność stron

Nie mając stałej ochrony prawnej, stawiasz siebie w gorszej pozycji handlowej. Większe firmy, urzędy, przedsiębiorstwa, organy podatkowe, celne czy zakłady ubezpieczeń osłaniają się całą rzeszą prawników, którzy oferują pomoc tylko dla Twojego przeciwnika. Rzadko natomiast instytucje te skore są do prowadzenia negocjacji czy pomocy, do zrozumienia sytuacji jednostkowego przedsiębiorcy. Organy podatkowe, celne, instytucje administracji samorządowej czy publicznej, osłaniając się przepisami prawnymi, egzekwują swoje należności. Przed nierównym traktowaniem możesz się jednak uchronić. Mając dostęp do zawodowych pełnomocników prawnych zapewnisz sobie stabilność rozwoju, możliwość bieżącego reagowania na sytuacje prawne, wezwania, wnioski, upomnienia. Stała obsługa to rozwiązywanie na bieżąco problemów, wyszukiwanie rozwiązań, które o ile możliwe i korzystne – zostały przez Twojego kontrahenta przemilczane.  Prowadzisz działalność – rób to świadomie, pozwól, aby najlepsi mogli Cię wspierać i minimalizować ryzyko popełnienia błędu. Nie musisz się martwić o kruczki prawne, kierowane pozwy i wnioski.

  1. Roszczenia przeciwko pracodawcy

Jeżeli przedsiębiorca zatrudnia pracowników, poza obowiązkami kadrowymi , spoczywają na nim liczne wymogi związane ze stroną administracyjną zatrudnienia. Sporządzanie umów o pracę, regulaminów pracy oraz układów zbiorowych, analiza dokumentacji niezbędnej do nawiązania oraz rozwiązania stosunków pracy. Czy w Twojej firmie również przerzucono te obowiązki na kadrową lub księgową? Jednakże za ewentualne błędy, to nie one odpowiadają, a ty osobiście. Ryzyko błędu w takich przypadkach jest olbrzymie, nie wyłączając postępowań sądowych przeciwko pracodawcy. Nie ryzykuj, zapewnij swojej firmie stabilny rozwój, i pozwól aby wszelkie dokumenty prawne przygotowali specjaliści, a spory poddane były właściwej analizie.

W sposób najmniej narażający na utratę wizerunku firmy rozwiążemy pojawiające się spory pracownicze, w szczególności związane z zapłatą wynagrodzenia,  uznaniem wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, przywróceniem do pracy oraz odszkodowaniem za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę. Obalamy mit, w którym przedsiębiorca przed Sądem pracy jest zawsze „na przegranej pozycji”, w szczególności wykorzystujemy przesądowe metody zakończenia sporu, co w konsekwencji pozwala zaoszczędzić środki finansowe oraz czas.

  1. Gwarancja, rękojmia, reklamacje

Przedsiębiorcy, niezależnie czy prowadzą działalność usługową czy produkcyjną, spotykają się z roszczeniami  z tytułu nienależycie wykonanej usługi, wytworzonego lub sprzedanego towaru. W przypadku natomiast postępowania reklamacyjnego, zmuszeni są do czasochłonnej analizy materiałów, użytych środków, nierzadko zatrudnienia zewnętrznego rzeczoznawcy celem analizy prawidłowości postępowania. Często jednak nie są świadomi, że jako przedsiębiorcy również są chronieni prawem. Nie każdy kontrahent i nie w każdej sytuacji ma prawo żądania kar umownych, odstąpienia od umowy i obniżenia ceny.

Obsługa prawna zapewnia właściwą, rzetelną i terminową analizę sytuacji, a w przypadku zasadności roszczeń kontrahenta –  oferujemy negocjacje, mediacje, polubowne rozwiązanie sporów, dostosowując rozwiązania do możliwości klienta.

  1. Gdy zdarzy się wypadek….

Nawet w przypadku rzetelnego prowadzenia działalności, z zapewnieniem szeregu gwarancji dla pracowników i kontrahentów, czynnik ludzki zawsze niesie ryzyko omyłki, niedopatrzenia, nieuwagi. A w takiej sytuacji nie jest trudno o wypadek przy pracy, za który nie odpowiada majster czy kierownik zmiany – a pracodawca. W takiej sytuacji w większości przypadków czeka Cię wezwanie o zapłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia za krzywdę, nierzadko na wygórowane kwoty. Wynajęcie do tej czynności prawnika pomoże, jednakże  wiązać się będzie z niemałymi kosztami. Stała obsługa zapewni natomiast właściwą analizę sytuacji, oceni opłacalność ewentualnego postępowania sądowego, a w przypadku jego prowadzenia – opiekę zawodowego pełnomocnika przez cały czas jego trwania. O ile Twoja firma posiada ubezpieczenie rozszerzone o klauzulę odpowiedzialności OC względem  pracowników, ryzyko jest nieco mniejsze.  I w takiej sytuacji mogą pojawić się roszczenia regresowe ubezpieczyciela bądź tenże bezzasadnie odmówi roszczeń. Mając stałą obsługę prawną będziesz mógł spać spokojnie – przeanalizujemy dla Ciebie określony przypadek i pokierujemy, jak rozwiązać spór.

Wypadki mogą dotknąć nie tylko Twoich pracowników, ale Ciebie samego i mienie firmy – mając pakiet obsługi prawnej, w ramach jednorazowego rocznego wynagrodzenia zapewniasz sobie opiekę również w takim przypadku, aż do skutecznego wyegzekwowania roszczeń od ubezpieczyciela lub osób odpowiedzialnych za szkodę.

Powyżej przedstawiono jedynie kilka wybranych zagrożeń, jakie niesie za sobą brak stałej obsługi. Warto więc rozważyć, czy za minimalną opłatą, nie warto zapewnić sobie ochrony całego zastępu profesjonalnych prawników. W ramach jednej umowy, jednej opłaty, jesteśmy w stanie zapewnić ochronę całego spektrum działań zarówno wewnątrz firmy jak i wobec podmiotów zewnętrznych. Istotne znaczenie ma dla nas kompleksowość, czyli wszechstronność i całościowość ujmowania spraw. Nie ryzykuj swojego zdrowia, majątku, reputacji – pozwól specjalistom ochronić Cię przed negatywnymi skutkami kierowania przedsiębiorstwem.

 

to-top